การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงานราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร นายศรศักดิ์ เรือนแปง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/7/2559 15:44:54
2 บุคลากร นายนเรศ บุญเพิ่มพูน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ลงทะเบียน : 14/7/2559 21:22:50
3 บุคลากร นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์
วันที่ลงทะเบียน : 14/7/2559 22:01:06
4 ภายนอก ถวิล อินทนนท์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 21/7/2559 10:35:03
5 บุคลากร นายมนตรี ทวีนพรัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักหอสมุด - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 23/7/2559 9:46:09
6 บุคลากร นางอมรรัตน์ อาษากิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักหอสมุด - ฝ่ายบริการสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 23/7/2559 9:47:05
7 บุคลากร นายวิสูตร แดงบุตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 9:34:19
8 บุคลากร นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 9:34:53
9 บุคลากร นายประสิทธิ์ ทาริเดช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - (หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ) งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:07:36
10 บุคลากร นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:10:05
11 บุคลากร นายนรินทร์ สุจริต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:17:01
12 บุคลากร นางรัตน์นรี ปะมาละ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - (หน่วยการเงินและบัญชี) งานคลังและพัสดุ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:17:53
13 บุคลากร น.ส.ศรีพรรณ พรหมมา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - (หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ) งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:20:14
14 บุคลากร นายสุรัตน์ เสาร์คำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานคลังและพัสดุ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:20:32
15 บุคลากร นายอำพรรณ์ สมใจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:20:56
16 บุคลากร นายบุญเลิศ วิชัยศรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 10:21:11
17 บุคลากร นายสายชล วิมานทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 14:54:53
18 บุคลากร นางประไพศรี ทองแจ้ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานวิจัย - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 15:12:04
19 บุคลากร นางสุรีย์ อภิไชย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานวิจัย - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 15:12:45
20 บุคลากร นายประสิทธิ์ ใจคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานวิจัย - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 25/7/2559 15:13:25
21 ภายนอก ชัยยุทธ อินทชัย
หน่วยงาน : งานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่
วันที่ลงทะเบียน : 26/7/2559 11:00:51
22 บุคลากร นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง
วันที่ลงทะเบียน : 26/7/2559 15:20:36
23 บุคลากร นางอัมพิกา กันชะนะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานบริหารการเงิน 2
วันที่ลงทะเบียน : 26/7/2559 15:21:52
24 บุคลากร นางสายบัว เต๋จ๊ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานบริการวิชาการ - งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
วันที่ลงทะเบียน : 26/7/2559 17:36:18
25 บุคลากร นายยุทธนา ชำนาญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 27/7/2559 10:25:17
26 บุคลากร น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 27/7/2559 15:45:39
27 บุคลากร ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์ - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 28/7/2559 9:45:17
28 บุคลากร นายภิมุข รอยไทย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์ - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 28/7/2559 9:46:09
29 บุคลากร นายณพพล วิเชียร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 28/7/2559 13:09:48
30 บุคลากร นายเชาวรัตน์ แสงคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 28/7/2559 14:11:45
31 บุคลากร นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 28/7/2559 14:12:12
32 บุคลากร นายวินัย การะเกตุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 29/7/2559 7:53:42
33 บุคลากร น.ส.พิมลสิริ แสงสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานวิจัย - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 29/7/2559 7:57:50
34 บุคลากร นายวีระชัย สุทธานี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 29/7/2559 8:58:10
35 บุคลากร น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 29/7/2559 8:59:03
จำนวนผู้ลงทะเบียน
35 / 70
วันที่อบรม-สัมมนา :
29/7/2559
ช่วงเวลา :
10:00 - 12:00
สถานที่ :
ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ติดต่อสอบถาม :
งานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารประกอบ :
ลูกจ้าง.jpg